Mindenki számít

Időről időre minden magánszemély életében felmerülnek jogi támogatást igénylő ügyek. Hisszük, hogy az ügy típusától, a megbízás mértékétől függetlenül minden ügyfelet megillet a lehető legmagasabb színvonalú jogi szolgáltatás. Az Iroda célja, hogy ezen mindennapos problémák megfelelő kezeléséhez nyújtson segítséget magánszemély ügyfelei számára.

Az Iroda - a teljesség igénye nélkül - az alábbi területeken nyújt jogi szolgáltatást magánszemély ügyfelei számára:

Ingatlanügyek

Ingatlan adásvétel; bérleti szerződés; haszonélvezeti jog, szolgalmi jog alapítása; telekalakítás, megosztás.

Munkaadóval kapcsolatos vitás ügyek rendezése

Munkaviszony jogellenes megszüntetése, levonás munkabérből, be nem jelentett munkabérrel kapcsolatos igények, szabadság kiadása/megváltása, munkáltatóval szembeni felelősség.

Hitelügyletekkel kapcsolatos jogi tanácsadás

Kölcsönszerződés, kapcsolódó biztosítéki szerződések véleményezése, elkészítése; jogi képviselet hitelintézetekkel szembeni jogvitában.

Kintlévőség kezelés

Követelések behajtása (fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, peres eljárás), egyezségkötés fennálló tartozások rendezésével kapcsolatban.

Jogi képviselet társasági jogi ügyekben

Tagsági jogok érvényesítése, képviselet a társaság legfőbb szervének ülésén, peres képviselet társasági jogi jogvitákban.

Hagyatéki ügyek

Hagyatékkal kapcsolatos jogviták rendezése; hagyatéki tartozásokért való felelősség; kitagadás az öröklésből; hagyaték visszautasítása; kötelesrész; jogi tanácsadás hagyatéki eljárásban.

Okiratszerkesztés

Két-, vagy többoldalú megállapodások szövegezése (vállalkozási, megbízási, bérleti, haszonbérleti, letéti szerződés; biztosítéki szerződés)

Peres képviselet

Peres képviselet ellátása társasági jogi, gazdasági jogi, munkajogi, ingatlanjogi és egyéb polgári jogi ügyekben rendes bíróságok, illetve választottbíróságok előtt.

Összetettebb jogi probléma esetén részletes, írásbeli elemzés készül, mely az adott helyzet értékelését, valamint a lehetséges jogi megoldásokat is tartalmazza. Ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a jogi problémáját, annak hátterét és jogi szempontú összefüggéseit jobban megértse, és a további lépésekkel, teendőkkel kapcsolatos döntését ezek ismeretében hozza meg.

A magánszemély ügyfelek számára az Iroda egyedi megbízás keretében nyújt jogi szolgáltatást. A fizetendő ügyvédi munkadíj a megbízás pontos tartalmától függően, egyedileg kerül kialakításra.